Chủ thể tham gia xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh?

Chủ thể tham gia xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh?

Ngày 2019-03-11 03:52:19

Trong cuộc họp Hội nghị chủ nợ, Hội nghị chủ nợ có quyền đưa ra một trong các quyết định như: Đề nghị đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản; đề nghị áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh; hoặc đề nghị tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trong trường hợp Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua đề nghị áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã theo điểm b khoản 1 Điều 83 Luật phá sản 2014 thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua Nghị quyết có nội dụng áp dụng thủ tục phục hồi kinh doanh thì doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh gửi cho Thẩm phán, chủ nợ, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản cho ý kiến.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án phục hồi kinh doanh, thì chủ nợ, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi ý kiến cho doanh nghiệp, hợp tác xã để hoàn thiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh. Đồng thời. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải báo cáo cho Thẩm phán ngay sau khi nhận được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: