Đăng kí giao dịch bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Đăng kí giao dịch bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Ngày 2019-05-27 01:53:54

Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Luật phá sản 2014 thì doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán khoản nợ đó. Vì vậy, để tránh tình trạng doanh nghiệp, hợp tác xã tẩu tán tài sản và bảo vệ lợi ích tốt nhất của các chủ nợ. Luật phá sản 2014 quy định về việc đăng kí giao dịch bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tá xã mất khả năng thanh toán như sau:

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tá xã mất khả năng thanh toán cho người khác vay tài sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng kí giao dịch bảo đảm nhưng chưa được đăng kí thì doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện việc đăng kí;

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải thực hiện việc đăng kí giao dịch đảm bảo.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: