Điều kiện tiến hành Hội nghị chủ nợ?

Điều kiện tiến hành Hội nghị chủ nợ?

Ngày 2018-04-02 14:06:22

Hội nghị chủ nợ là một bước quan trọng trong quá trình giải quyết thủ tục phá sản. Đây là cuộc họp do Thẩm phán triệu tập gồm các chủ nợ để thảo luận về việc đề xuất phương án, giải pháp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh và thông qua phương án phục hồi kinh doanh hoăc đề nghị tuyên bố sản doanh nghiệp. Vậy, Hội nghị chủ nợ được coi là hợp lệ cần phải thỏa mãn các điều kiện nào?

Theo quy định tại Điều 79 Luật phá sản 2014 thì Hội nghị chỉ được coi là hợp lệ khi đủ các điều kiện sau:

 Thứ nhất, có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm;

Chủ nợ không tham gia Hội nghị chủ nợ nhưng có ý kiến bằng văn bản gửi cho Thẩm phán trước ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ, trong đó ghi rõ ý kiến về những nội dung quy định tại khoản 1 Điều 83 của Luật này thì được coi như chủ nợ tham gia Hội nghị chủ nợ;

Thứ hai, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được phân công giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải tham gia Hội nghị chủ nợ.

- Nếu Hội nghị chủ nợ không đáp ứng các điều kiện trên thì phải hoãn; trường hợp hoãn Hội nghị chủ nợ thì Thẩm phán lập biên bản và ghi ý kiến của người tham gia Hội nghị chủ nợ. Thẩm phán phải thông báo ngay trong ngày hoãn Hội nghị chủ nợ cho người tham gia thủ tục phá sản về việc hoãn Hội nghị chủ nợ;

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoãn Hội nghị chủ nợ, Thẩm phán phải triệu tập lại Hội nghị chủ nợ;

-  Trường hợp triệu tập lại Hội nghị chủ nợ theo quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn không đáp ứng quy định tại Điều 79 của Luật này thì Thẩm phán lập biên bản và quyết định tuyên bố phá sản.

 

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: