Làm thế nào khi phát hiện có vi phạm nghiêm trọng trong việc định giá tài sản?

Làm thế nào khi phát hiện có vi phạm nghiêm trọng trong việc định giá tài sản?

Ngày 2019-02-25 06:43:20

Việc định giá tài sản của doanh nghiệp không được thực hiện một cách tùy tiện mà phải được thực hiện đảm bảo theo quy định tại Điều 122 Luật Phá sản 2014.

Điều 122. Định giá tài sản

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tuyên bố phá sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải tổ chức định giá tài sản theo quy định của pháp luật.

Khi ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không được ký hợp đồng thẩm định giá với cá nhân, tổ chức mà mình có quyền, lợi ích liên quan.

2. Trường hợp tài sản thanh lý có nguy cơ bị phá hủy hoặc bị giảm đáng kể về giá trị thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản xác định giá trị tài sản và thanh lý theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp phát hiện việc định giá mà quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện không minh bạch, có vi phạm nghiêm trọng thì phải tiến hành định giá lại.

Riêng đối với tài sản bán để thanh toán chi phí phá sản thì việc định giá đối với tài sản bán này do thẩm phán quyết định. Chấp hành viên quyết định định giá lại đối với trường hợp thanh lý tài sản.

Điều 123. Định giá lại tài sản

1. Việc định giá lại tài sản được thực hiện khi có vi phạm nghiêm trọng quy định tại Điều 122 của Luật này dẫn đến sai lệch kết quả định giá tài sản.

2. Thẩm phán quyết định định giá lại đối với trường hợp bán tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật này. Chấp hành viên quyết định định giá lại đối với trường hợp thanh lý tài sản.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: