Nguyên tắc hành nghề của Quản tài viên là gì?

Nguyên tắc hành nghề của Quản tài viên là gì?

Ngày 2018-04-11 08:49:22

Nguyên tắc hành nghề Quản tài viên

Quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản. Quản tài viên là chức danh rất mới và là một trong những chế định trung tâm của Luật phá sản, có vai trò quan trọng trong quá trình giải quyết thủ tục phá sản như: quản lý tài sản; giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; thanh lý tài sản; báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp,...

Vì vậy, để đảm bảo việc giải quyết một cách công bằng, minh bạch vụ việc phá sản, Nghị định 22/2015/NĐ-CP đã quy định về nguyên tắc hành nghề Quản tài viên như sau:

 - Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật;

 - Tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Quản tài viên;

 - Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ, tính trung thực, minh bạch, khách quan;

 - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động hành nghề.

 

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: