NỘI DUNG CỦA ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CỦA CHỦ NỢ.

NỘI DUNG CỦA ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CỦA CHỦ NỢ.

Ngày 2018-08-09 16:22:37

Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật phá sản, khi chủ nợ có yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản thì chủ nợ của các doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phả làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với các nội dung chủ yếu sau:

1. Ngày, tháng, năm;

2. Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;

3. Tên, địa chỉ của người làm đơn;

4. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;

5. Khoản nợ đến hạn.

Kèm theo đơn các chủ nợ phải cung cấp các chứng cứ để chứng minh khoản nợ đến hạn. Trong trường hợp có đề xuất chỉ định Quản tài viên, Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì trong đơn yêu câu mở thủ tục phá sản ghi rõ tên, địa chỉ của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản muốn chỉ định.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: