Phá sản doanh nghiệp - Trách nhiệm của chủ sở hữu doanh nghiệp

Phá sản doanh nghiệp - Trách nhiệm của chủ sở hữu doanh nghiệp

Ngày 2018-05-07 08:35:27

Đối với chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân: Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không được cá nhân ưa chuộng khi thành lập doanh nghiệ do tính chịu trách nhiệm vô hạn của chủ sở hữu doanh nghiệp. Đối với chủ doanh nghiệp tư nhân, do tính chất độc lập về tài sản của doanh nghiệp không có nên chủ doanh nghiệp tư nhân - người chịu trách nhiệm duy nhất trước mọi rủi ro của doanh nghiệp sẽ phải chịu chế độ trách nhiệm vô hạn. Chủ doanh nghiệp tư nhân không chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. Một doanh nghiệp tư nhân không có khả năng thanh toán nợ đến hạn và lâm vào tình trạng phá sản thì tất cả những tài sản thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp tư nhân đều nằm trong diện tài sản phá sản của doanh nghiệp. Ngay chính khoản 1 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động doanh nghiệp”.

Đối với chủ sở hữu doanh nghiệp TNHH MTV: Tại khoản 1 Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định : “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty”. Theo đó, đặc điểm của loại hình công ty này là tính tách bạch tài sản của Công ty với tài sản của chủ sở hữu. Chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm đối với phần vốn mà họ cam kết góp. Nếu chủ sở hữu chưa góp đủ thì họ sẽ bị buộc phải góp đủ. Các chủ nợ có thể kiện chủ sở hữu ra tòa và khi đó họ sẽ bị cưỡng chế thi hành án, tịch thu tài sản cho đến khi đủ số tiền mà họ đã cam kết góp cho công ty.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: