QUYỀN NỘP ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CỦA CHỦ NỢ

QUYỀN NỘP ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CỦA CHỦ NỢ

Ngày 2018-05-07 08:34:10

Cũng như pháp luật Phá sản của các nước khác trên thế giới, Luật Phá sản của Việt Nam quan tâm trước hết đến quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của các chủ nợ, của người lao động và của doanh nghiệp, HTX lâm vào tình trạng phá sản.

Luật Phá sản 2014 chỉ dành quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho các chủ nợ không có bảo đảm (khoản nợ không được bảo đảm bằng một phần tài sản của doanh nghiệp) và chủ nợ có bảo đảm một phần (khoản nợ được đảm bảo bằng tài sản của doanh nghiệp) mà không cho phép chủ nợ có bảo đảm (khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp) nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Quy định này là tạo điều kiện cho các chủ nợ không có sự bảo đảm và chủ nợ có bảo đảm một phần có cơ hội lựa chọn một thủ tục thích hợp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi doanh nghiệp, HTX lâm vào tình trạng phá sản. Còn đối với các chủ nợ có bảo đảm thì luôn được ưu tiên thanh toán bằng tài sản bảo đảm của doanh nghiệp, HTX hoặc người thứ ba nên việc quy định quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là không cần thiết.

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung sau:

  • Ngày, tháng, năm;
  • Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;
  • Tên, địa chỉ người làm đơn;
  • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;
  • Khoản nợ đến hạn;
  • Kèm theo đơn phải có chứng cứ để chứng minh khoản nọ đến hạn.
  • Trường hợp có đề xuất chỉ định quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải ghi rõ tên, địa chỉ của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản.

----------------------------------

Chúng tôi- Công ty HD Quản lý và Thanh lý Tài sản Sài Gòn là công ty đầu tiên tại Tp. Hồ Chí Minh hoạt động trong lĩnh vực quản lý và thanh lý tài sản doanh nghiệp. Với đội ngũ Quản tài viên, Luật sư, Chuyên viên  giàu kinh nghiệm và làm việc với tần suất liên tục, chúng tôi đồng hành và cung cấp cho quý vị những dịch vụ  tư vấn phá sản sau:

- Tư vấn các trường hợp doanh nghiệp có thể bị lâm vào tình trạng phá sản;

- Tư vấn các thủ tục phá sản doanh nghiệp, gồm:

+ Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản;

+ Phục hồi hoạt động kinh doanh;

+ Thanh lý tài sản, các khoản nợ;

+ Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

- Tư vấn về Toà án nhân dân có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản;

- Tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản;

- Tư vấn các quy định về tổ quản lý, thanh lý tài sản để làm nhiệm vụ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;

- Tư vấn về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ;

- Tư vấn về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động;

 - Tư vấn về Nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;

 - Tư vấn về Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của các cổ đông công ty cổ phần;

- Tư vấn về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của thành viên hợp danh;

- Tư vấn về Nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Tư vấn về việc thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;

- Tư vấn về việc nộp phí phá sản và tạm ứng phí phá sản;

- Tư vấn về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Tư vấn về việc thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Tư vấn các trường hợp trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Tư vấn về khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Tư vấn xác định các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi lâm vào tình trạng phá sản;

- Tư vấn các biện pháp bảo toàn tài sản cho doanh nghiệp;

- Tư vấn cách thức tiến hành hội nghị chủ nợ;

- Tư vấn về việc tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản;

- Tư vấn quyết toán thuế, các nghĩa vụ tài chính, tư vấn đàm phán thanh lý hợp đồng (lao động và thương mại).

- Đại diện khách hàng thu xếp, điều phối, giám sát các dịch vụ hỗ trợ quá trình giải quyết phá sản;

- Tư vấn định giá trị tài sản và giá trị doanh nghiệp;

- Tư vấn thỏa thuận thanh lý hợp đồng và các giao dịch;

- Tham gia đàm phán với các bên liên quan;

- Đại diện theo ủy quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng trong suốt quá trình giải quyết phá sản;

- Đại diên khách hàng tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan chức năng để mở thủ tục phá sản, nộp hồ sơ phá sản.

- Tư vấn quá trình triển khai phương án phục hồi kinh doanh;

- Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp;

-  Tư vấn, giám sát quá trình phân chia, thanh lý tài sản;

- Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến thủ tục phá sản.

   

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: