SỰ KHÁC NHAU CỦA PHÁP LUẬT PHÁ SẢN VIỆT NAM VÀ PHÁP LUÂT PHÁ SẢN CỦA NGA.

SỰ KHÁC NHAU CỦA PHÁP LUẬT PHÁ SẢN VIỆT NAM VÀ PHÁP LUÂT PHÁ SẢN CỦA NGA.

Ngày 2018-10-03 09:54:30

Các điểm khác nhau giữa Luật phá sản của Nga và Luật phá sản của Việt Nam: 

Thứ nhất về phân loại phá sản:

- Đối với Pháp luật về phá sản của Nga: Theo quy định của Luật phá sản doanh nghiệp của Liên Bang Nga thì tình trạng phá sản của doanh nghiệp được hiểu là việc mất khả năng đáp ứng yêu cầu của các chủ nợ về thanh toán hàng hóa, công việc, dịch vụ kể cả việc mất khả năng bảo đảm các thanh toán phải nộp cho ngân sách nhà nước và các quỹ ngoài ngân sách nhà nước do nghĩa vụ của người mắc nợ vượt quá tài sản của mình hoặc do mất cân đối trong cán cân thanh toán của người mắc nợ. Bên cạnh đó bắt đầu từ ngày 1/10/2015, Luật phá sản của Nga đã cho phép công dân với số nợ trên 500.000 Rúp tương ứng với 7.600 USD, đã trễ hạn thanh toán được phép nộp đơn xin phá sản và những người nợ dưới 500.000 Rúp cũng có thể xin phá sản nếu chứng minh được là không có khả năng trả nợ.

- Đối với Pháp luật về phá sản của Việt Nam: Theo quy định tại Điều 2 Luật phá sản Việt Nam quy định “Luật phá sản áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Như vậy, Pháp luật phá sản của Nga có sự công nhận cả hai loại phá sản là phá sản doanh nghiệp và phá sản cá nhân. Tuy nhiên, tại Việt Nam Luật phá sản chỉ công nhận một loại phá sản là phá sản doanh nghiệp.

Thứ hai là dấu hiệu của việc mất khả năng thanh toán và thẩm quyền tuyên bố phá sản.

- Đối với pháp luật phá sản của Nga: Dấu hiện bên trong về tình trạng phá sản của doanh nghiệp là sự ngừng việc thanh toán bình thường của mình, nếu doanh nghiệp không đảm bảo hoặc không rõ ràng khả năng thanh toán của mình khi thực hiện các yêu cầu của chủ nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thực hiện các yêu cầu đó. Doanh nghiệp bị coi là phá sản kể từ thời điểm Tòa án, Trọng tài công nhận tình trạng phá sản hoặc từ thời điểm doanh nghiệp mắc nợ chính thức tuyên bố phá sản tự nguyện (Theo Điều 1 Luật phá sản doanh nghiệp của Công hòa Liên bang Nga năm 1992).

- Đối với pháp luật phá sản của Việt Nam: Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật phá sản 2014 quy định “Doanh nghiệp, Hợp tác xã mất khả năng thanh toán và việc doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán khoản nợ. Bên cạnh đó cũng tại khoản 2 Điều 4 Luật phá sản quy định “Phá sản là tình trạng doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Như vậy có thể thấy đối với pháp luật của Nga về phá sản thì dấu hiệu về tình trạng của phá sản phải là việc ngừng sự thanh toán bình thường của mình hoặc chỉ cần không rõ ràng trong khả năng thanh toán hay mất cân bằng về tình trạng tài chính trong 03 tháng thì sẽ bị xem là có dấu hiệu phá sản. Còn tại Việt Nam thì dấu hiệu phá sản được xem xét khi tình trạng mất khả năng thanh toán sau 03 tháng kể từ thời ngày đến hạn thanh toán.

Bên cạnh đó, thẩm quyền tuyên bố phá sản ở Nga có thể là do Tòa án hoặc Trọng tài. Còn ở Việt Nam thì chỉ có Tòa án mới là cơ quan có thẩm quyền tuyên bố phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.

 

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: