Thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân

Thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân

Ngày 2018-12-01 10:00:45

Theo quy định của Luật phá sản 2014 thì Tòa án nhân dân là cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc phá sản. Tuy nhiên, tùy theo từng vụ việc mà thẩm quyền này sẽ phân theo cấp tòa án và theo lãnh thổ.

Điều 8 Luật Phá sản 2014 quy định như sau:

“Điều 8. Thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân

1. Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hợp tác xã tại tỉnh đó và thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Vụ việc phá sản có tài sản ở nước ngoài hoặc người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài;

b) Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có chi nhánh, văn phòng đại diện ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có bất động sản ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;

d) Vụ việc phá sản thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp huyện) mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải quyết do tính chất phức tạp của vụ việc.

2. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đó và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều này.

Như vậy, thông thường Tòa án nhân dân cấp huyện sẽ có thẩm quyền giải quyết vụ viêc phá sản đối với các doanh nghiệp có trụ sở chính tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và không thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Thẩm quyền giải quyết phá sản thuộc về tòa án nhân dân cấp tỉnh đối với những trường hợp doanh nghiệp đăng kí kinh doanh tại tỉnh đó và:

- Vụ việc phá sản có tài sản ở nước ngoài hoặc người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài;

- Doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;

- Doanh nghiệp có bất động sản ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;

- Trường hợp do tính chất phức tạp mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải quyết.

Như vậy, người có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cần nắm rõ doanh nghiệp mình phải nộp đơn yêu cầu ở Tòa án nào để có thể nộp đơn chính xác. Trường hợp nộp đơn không đúng thẩm quyền thì Tòa án nhân dân nhận đơn sẽ chuyển đơn yêu cầu cùng các tài liệu liên quan đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người nộp đơn biết (Điều 33 Luật Phá sản 2014).

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: