TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

Ngày 2018-09-20 09:48:05

Căn cứ theo Điều 75 Luật phá sản 2014 quy định, Hội nghị chủ nợ được hiểu là hội nghị do thẩm phán triệu tập và chủ trì sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm kê tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật phá sản 2014, để thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trừ trường hợp không phải tổ chức Hội nghị chủ nợ theo quy định tại Điều 105 Luật phá sản 2014.

Các thành phần tham gia Hội nghị chủ nợ bao gồm quy định tại Điều 77,78 Luật phá sản bao gồm:

- Chủ nợ có tên trong danh sách chủ nợ (có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khách tham gia Hội nghị chủ nợ);

- Đại diện cho người lao động, đại diện công đoàn được người lao động ủy quyền;

- Người bảo lãnh sau khi đã trả nợ thay cho doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;

- Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã mấy khả năng thanh toán.

Thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ phải được gửi tới trước 15 ngày khai mạc hội nghị và phải ghi rõ thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị chủ nợ, chương trình và nội dung của hội nghị chủ nợ.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: