TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC PHÁ SẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TAND CẤP HUYỆN, TAND CẤP TỈNH CÓ QUYỀN LẤY LÊN ĐỂ GIẢI QUYẾT HAY KHÔNG?

TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC PHÁ SẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TAND CẤP HUYỆN, TAND CẤP TỈNH CÓ QUYỀN LẤY LÊN ĐỂ GIẢI QUYẾT HAY KHÔNG?

Ngày 2018-09-25 10:36:18

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 8 Luật phá sản 2014 quy định “Vụ việc phá sản thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố, thuộc tỉnh (sau đây gọi là Tòa án nhân dân cấp huyện) mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy lên do tính chất phức tạp của vụ việc.

Theo đó, tại Điều 3 Nghị quyết 03/2016.NQ-HĐTP quy định, vụ việc phá sản có tính chất phức tạp là vụ việc có các tính chất sau:

Vụ việc phá sản có tính chất phức tạp là vụ việc không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 8 của Luật phá sản và doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Có từ trên 300 (ba trăm) lao động trở lên hoặc có vốn điều lệ từ trên 100.000.000.000 (một trăm tỷ đồng) trở lên;
  • Là tổ chức tín dụng; doanh nghiệp, hợp tác xã cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích; doanh nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;
  • Là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Có khoản nợ được Nhà nước bảo đảm hoặc có liên quan đến việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, văn bản thỏa thuận về đầu tư với cơ quan, tổ chức nước ngoài;
  • Có giao dịch bị yêu cầu tuyên bố là vô hiệu theo quy định tại Điều 59 của Luật phá sản.

Như vậy, trong quá rình giải quyết vu việc phá sản. Nếu TAND cấp tỉnh nhận thấy vụ việc phá sản có tính chất phức tạp thì có quyền lấy lên để giải quyết.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: