Trường hợp nào bị trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?

Trường hợp nào bị trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?

Ngày 2018-04-19 10:52:29

Điều 5 Luật phá sản 2014 quy định về các đối tượng có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản. Tuy nhiên, sau khi nộp đơn, Tòa án có thể quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong các trường hợp sau (Điều 35 Luật Phá sản 2014):

Thứ nhất, người nộp đơn không đúng theo quy định tại Điều 5 của Luật này;

Thứ hai, người nộp đơn không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 34 của Luật này;

Thứ ba, Tòa án nhân dân khác đã mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;

Thứ tư, người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản rút đơn yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật này;

Thứ năm, người nộp đơn không nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.

Quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân phải nêu rõ lý do trả lại đơn.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: