ỦY THÁC TƯ PHÁP TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

ỦY THÁC TƯ PHÁP TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

Ngày 2019-02-26 06:49:58

Ủy thác tư pháp là việc Tòa án này nhờ Tòa án khác thực hiện giúp những hành vi tố tụng riêng lẻ cần thiết để bảo đảm giải quyết vụ việc dân sự một cách nhanh gọn, hiệu quả.

Trong qua trình giải quyết một vụ việc phá sản, tài sản hoặc các chủ nợ của doanh nghiệp đang bị áp dụng thủ tục phá sản có thể ở nhiều nơi khác nhau, do vậy việc thực hiện các hành vi tố tụng với tài sản hoặc với các chủ thể này nhiều khi rất khó khăn và tốn kém do chi phí đi lại tốn kém do vây việc ủy thác tư pháp trong trường hợp này là cần thiết. Vì vậy, luật phá sản đã quy định rõ về ủy thác tư pháp trong việc giải quyết phá sản.

Trong quá trình giải quyết phá sản, Tòa án nhân dân có thể ra quyết định ủy thác để Tòa án nhân dân khác thu hồi tài sản, lấy lời khai của những người tham gia thủ tục phá sản, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản hoặc biện pháp khác để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc phá sản.

 Trong quyết định ủy thác phải ghi rõ tên, địa chỉ của người tham gia thủ tục phá sản liên quan đến việc ủy thác và công việc ủy thác cụ thể.

Tòa án nhân dân nhận được quyết định ủy thác có trách nhiệm thực hiện công việc cụ thể được ủy thác trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định ủy thác và thông báo kết quả bằng văn bản cho Tòa án nhân dân đã ra quyết định ủy thác; trường hợp không thực hiện được việc ủy thác thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do của việc không thực hiện được việc ủy thác cho Toà án nhân dân đã ra quyết định ủy thác.

bài viết xem nhiều:


Tư vấn phá sản
Luật sư Đinh Xuân Hồng
---------------------------------
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN
Trụ sở : 25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mobile: 0907.719.381   Website:phasan.com.vn
Email: saigoninsol@gmail.com  Diễn đàn:www.tranhluanphapluat.com

TAG: