Chủ nợ yêu cầu mở thủ tục phá sản

Chủ nợ trong thủ tục phá sản là những người có những khoản nợ đối với doanh nghiệp đang bị áp dụng thủ tục phá sản. Trên thực tế, chủ nợ có 3 loại: Chủ nợ có bảo đảm, chủ nợ không có bảo đảm và chủ nợ có bảo đảm 1 phần.

Chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
Chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản – Hình ảnh sưu tầm

Chủ nợ yêu cầu mở thủ tục phá sản là chủ nợ có bảo đảm

Chủ nợ có bảo đảm là chủ nợ mà toàn bộ khoản nợ được bảo đảm bằng một tài sản cầm cố hay thế chấp nào đó. Theo quy định của Luật Phá sản, chủ nợ có bảo đảm không nằm trong đối tượng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Chủ nợ có bảo đảm 1 phần là chỉ một phần khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản thế chấp, cầm cố hay nói khác đi tài sản cầm cố hay thế chấp không đủ bảo đảm cho toàn bộ khoản nợ.

Chủ nợ yêu cầu mở thủ tục phá sản là chủ nợ có đảm bảo một phần và chủ nợ không có bảo đảm

Chủ nợ yêu cầu mở thủ tục phá sản là chủ nợ có đảm bảo một phần hoặc chủ nợ không có bảo đảm thì chủ nợ đó có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản. Chủ nợ yêu cầu mở thủ tục phá sản cần nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

+ Nếu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không hợp lệ thì Tòa án sẽ trả lại đơn yêu cầu và yêu cầu sửa đổi, bổ sung;

+ Nếu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ thì người nộp đơn yêu cầu cần nộp tạm ứng chi phí phá sản, lệ phí phá sản. Sau khi nhận biên lai tạm ứng chi phí phá sản và biên lai lệ phí phá sản Tòa án nhân dân sẽ thụ lý đơn yêu cầu nộp lệ phí phá sản.

Trong những loại chủ nợ nói trên thì chỉ có chủ nợ không có bảo đảm và chủ nợ có bảo đảm 1 phần mới quan tâm đến tình trạng của doanh nghiệp vì ảnh hưởng đến việc thu hồi khoản nợ của họ nên cũng như Luật phá sản 2004, Luật Phá sản năm 2014 vẫn chỉ trao quyền chủ động nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho chủ nợ không có bảo đảm hoặc chủ nợ có bảo đảm một phần.

Tuy nhiên, có một thực trạng cần ghi nhận là: Đối với nhóm chủ nợ có quyền nộp đơn (chủ yếu là chủ nợ không có bảo đảm), họ thường không ưu tiên sử dụng quyền này trên thực tế. Vì đến giai đoạn thi hành quyết định tuyên bố phá sản, tài sản còn lại (tài sản không dùng để bảo đảm) được thanh lý theo thứ tự thanh toán được luật quy định. Thực tế, chủ nợ không có bảo đảm gần như không được phân chia hoặc nhận được với số tiền không đáng kể. Do vậy, họ sẽ ưu tiên lựa chọn hướng không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời