Thi hành án trong trường hợp doanh nghiệp phá sản là người được thi hành án

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC thì trường hợp doanh nghiệp phá sản là người được thi hành án theo bản án, quyết định đã có hiệu lực thì cơ quan thi hành án dân sự vẫn tiếp tục tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật.

Thi hành án trong trường hợp doanh nghiệp phá sản là người được thi hành án
Thi hành án trong trường hợp doanh nghiệp phá sản là người được thi hành án

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Thi hành các quyết định của Tòa án giải quyết phá sản là một trong những nội dung hoạt động của cơ quan Thi hành án Dân sự (THADS).

Theo Điều 119 Luật Phá sản năm 2014thẩm quyền thi hành quyết định tuyên bố phá sản được thực hiện theo quy định của Luật Phá sản năm 2014, pháp luật về THADS và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo quy định tại Điều 17, thì thi hành Quyết định tuyên bố phá sản là một trong những nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan THADS trong quá trình giải quyết phá sản. Do tính chất đặc thù của quá trình giải quyết phá sản, việc tổ chức thi hành các quyết định của Tòa án trong quá trình giải quyết phá sản nói chung và thi hành quyết định tuyên bố phá sản nói riêng là một quá trình đặc biệt với những trình tự, thủ tục riêng biệt, không giống với những việc thi hành án thông thường khác.

Đối tượng thi hành án trong Quyết định tuyên bố phá sản thuộc thẩm quyền của cơ quan THADS

Trong Quyết định có rất nhiều nội dung như: Chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp; đình chỉ giao dịch liên quan đến doanh nghiệp; chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi đối với doanh nghiệp; giải quyết hậu quả của giao dịch bị đình chỉ; tuyên bố giao dịch vô hiệu và giải quyết hậu quả của giao dịch vô hiệu; chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, giải quyết quyền lợi của người lao động; Chấm dứt quyền hạn của đại diện doanh nghiệp; Thanh lý tài sản và bán đấu giá tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác …

Trong Quyết định có những nội dung không thuộc thẩm quyền tổ chức thi hành của cơ quan THADS. Do đó, cơ quan THADS cần lưu ý các nội dung của Quyết để xác định nội dung Quyết định thi hành án. Các khoản thuộc diện thu hồi nợ cho doanh nghiệp phá sản là phần liên quan đến tài sản nên thuộc trách nhiệm thi hành của cơ quan THADS. Đối với phần thanh lý tài sản còn lại của doanh nghiệp, cơ quan THADS vẫn chủ động ra quyết định thi hành án nhưng sau đó có văn bản yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản tổ chức thi hành nội dung này.

Việc ra quyết định thi hành án

Khoản 1 Điều 120 quy định: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tuyên bố phá sản, cơ quan THADS có trách nhiệm chủ động ra quyết định thi hành, phân công Chấp hành viên thi hành quyết định.

Tuy nhiên, về mặt thời hạn ra quyết định thi hành án, khoản 2 Điều 36 Luật THADS lại quy định: Đối với quyết định của Tòa án giải quyết phá sản thì cơ quan THADS phải ra quyết định thi hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định. Điều chỉnh vấn đề này, Điểm a mục 2.2. Công văn số 3089/BTP-TCTHADS quy định: Đối với quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, cơ quan THADS căn cứ điểm e khoản 2 Điều 36 Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014 để xác định thời hạn ra quyết định thi hành án đối với quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.

Chấp hành viên đồng thời phải thông báo kết quả thi hành án cho Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để biết và tiến hành thủ tục để có phương án phân chia tài sản thu được từ việc thi hành án. 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời