Quyền và nghĩa vụ của các bên trong thủ tục phá sản

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong thủ tục phá sản là quy định vừa tạo điều kiện vừa đảm bảo thủ tục được thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động phá sản
Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động phá sản

Quyền, nghĩa vụ của người tham gia

+     Thực hiện yêu cầu của Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và cơ quan thi hành án dân sự.

+     Cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc giải quyết phá sản.

+     Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình để giao nộp cho Tòa án nhân dân.

+     Đề nghị Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ mà tự mình không thể thực hiện được hoặc trưng cầu giám định, định giá, thẩm định giá tài sản; đề nghị Thẩm phán quyết định kiểm toán doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; đề nghị Thẩm phán triệu tập người làm chứng.

+     Được biết và ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do người tham gia thủ tục phá sản khác xuất trình hoặc do Thẩm phán thu thập.

+     Đề nghị áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.

+     Nhận thông báo hợp lệ để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

+     Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

+     Tham gia Hội nghị chủ nợ.

+     Đề nghị thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

+     Đề nghị Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bổ sung chủ nợ, người mắc nợ vào danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ.

+     Đề xuất với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản về việc thu hồi các khoản tiền, tài sản của người mắc nợ.

+     Phải có mặt theo yêu cầu của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, giấy triệu tập của Tòa án nhân dân và chấp hành các quyết định của Tòa án nhân dân.

+     Tham gia vào việc quản lý, thanh lý tài sản theo yêu cầu của Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

+     Đề nghị xem xét lại quyết định của Tòa án nhân dân theo quy định của Luật này.

+     Trường hợp cá nhân tham gia thủ tục phá sản chết thì người thừa kế hợp pháp của họ thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều này.

(Điều 18 Luật Phá sản năm 2014)

Quyền, nghĩa vụ của người nộp đơn

+     Quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 18 của Luật Phá sản.

+     Đề xuất với Tòa án nhân dân tên Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trước khi mở thủ tục phá sản.

+     Nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản

+     Việc nộp đơn phải trung thực.

(Điều 5 Luật Phá sản năm 2014)

Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán

+     Quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 18 của Luật này.

+     Được đưa ra ý kiến về việc chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

+     Phải thông báo công khai về quyết định mở thủ tục phá sản.

(Điều 16 Luật Phá sản năm 2014)


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời