Tổ thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được thành lập dựa trên tính chất của vụ việc và được Chánh án Tòa án nhân dân nơi thụ lý vụ việc ra quyết định thành lập.

Tổ thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
Tổ thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản – Hình ảnh sưu tầm

Khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì các chủ thể theo quy định của Luật phá sản có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó. Khi nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong thời hạn 03 ngày Chánh án Tòa án nhân dân phân công một Thẩm phán hoặc Tổ thẩm phán gồm 3 Thẩm phán giải quyết đơn, như sau:

  • Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện căn cứ vào tính chất của vụ việc phá sản để quyết định thành lập Tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 
     Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tính chất của vụ việc phá sản quyết định thành lập Tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 
  • Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải thành lập Tổ Thẩm phán giải quyết đơn khi vụ việc phá sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải quyết.
  • Trong quá trình giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có thể thay đổi bổ sung Thẩm phán trong tổ Thẩm phán khi có Thẩm phán không tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ của mình vì lý do sức khỏe, nghỉ hưu, chuyển công tác, chưa được bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ, sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác. 
  • Trường hợp Thẩm phán đang giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nhận thấy vụ việc phá sản thuộc trường hợp phải thành lập Tổ Thẩm phán thì báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân phân công bổ sung hai Thẩm phán để thành lập Tổ Thẩm phán; 
  • Bên cạnh đó, trường hợp Tổ Thẩm phán đang giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà Tổ trưởng Tổ Thẩm phán nhận thấy vụ việc phá sản không thuộc trường hợp phải thành lập Tổ Thẩm phán một Thẩm phán giải quyết thì Tổ trưởng Tổ Thẩm phán báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân để xem xét, quyết định việc phân công một Thẩm phán giải quyết thay cho Tổ Thẩm phán. 

(Căn cứ theo Điều 2 Thông tư 01/2015/TT-CA)


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 0966 288 855

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời