Quản tài viên – Ngành nghề mới ở Việt Nam

Quản tài viên là một nghề khá mới mẻ ở nước ta ngay cả đối với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, hành lang pháp lý cho chế định này chưa được hoàn thiện, thiếu sự đồng bộ trong mối quan hệ với các cơ quan khác, cơ quan quản lý còn nhiều khi chưa hiểu rõ, thậm chí chưa biết về nghề này. Chính vì vậy mà Quản tài viên gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực thi trách nhiệm của mình. Vậy, pháp luật có quy định như thế nào về chế định quản tài viên?

Quản tài viên
Quản tài viên – Hình ảnh sưu tầm

1. Quản tài viên là ai?

Quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã  mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết thủ tục phá sản (Khoản 7, Điều 4 Luật Phá sản năm 2014).

2. Điều kiện hành nghề quản tài viên

Theo quy định tại Điều 12 Luật Phá sản năm 2014, về điều kiện hành nghề quản tài viên bao gồm những điều kiện sau:

Đó là luật sư; kiểm toán viên; người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên trong lĩnh vực được đào tạo sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Về điều kiện để một người được hành nghề Quản tài viên là người: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan; có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

3.  Quyền, nghĩa vụ của Quản tài viên

Theo quy định tại Điều 16 Luật Phá sản năm 2014, Quản tài viên có quyền, nghĩa vụ như sau:

– Quản lý tài sản: Xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã; lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ; Bảo quản tài sản; ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của Thẩm phán; ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh lý tài sản;

– Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

– Thanh lý tài sản: Đề xuất với Thẩm phán về việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí phá sản; bán tài sản theo quyết định của Thẩm phán để bảo đảm chi phí phá sản; tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản; báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, thông báo đến người tham gia thủ tục phá sản có liên quan về việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh lý tài sản;

– Gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản do Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền mở tại ngân hàng;

– Đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không có người đại diện theo pháp luật;

– Báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;

– Đề nghị Thẩm phán tiến hành: Thu thập tài liệu, chứng cứ; tuyên bố giao dịch vô hiệu và quyết định thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp; áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng biện pháp xử phạt hành chính; chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định của pháp luật;

– Được hưởng thù lao và thực hiện trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp.

Như vậy, Quản tài viên là một chế định rất mới trong Luật Phá sản năm 2014, nhưng đã được pháp luật trao cho rất nhiều nhiệm vụ và quyền hạn, có vai trò rất lớn trong quá trình giải quyết thủ tục phá sản. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chức năng của mình, Quản tài viên gặp rất nhiều khó khăn, cần có những quy định hoàn thiện chế định Quản tài viên, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, tạo điều kiện để Quản tài viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà pháp luật trao cho, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời