Bù trừ nghĩa vụ trong thủ tục phá sản.

Bù trừ nghĩa vụ trong phá sản là một hình thức chấm dứt nghĩa vụ giữa các nghĩa vụ cùng loại, đối nhau và cùng đến thời hạn hiệu lực. Khi các bên cùng có nghĩa vụ về tài sản cùng loại, đối với nhau cùng đến thời hạn thực hiện thì họ không phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhau. Trong trường hợp giá trị của nghĩa vụ phải thực hiện khác nhau: có sự chênh lệch về tài sản hoặc công việc không tương đương với nhau, thì bên có giá trị của nghĩa vụ nhỏ hơn phải thanh toán phần chênh lệch cho bên có giá trị nghĩa vụ lớn hơn.

Bù trừ nghĩa vụ trong thủ tục phá sản
Bù trừ nghĩa vụ trong thủ tục phá sản

Trong thủ tục phá sản, bù trừ nghĩa vụ có thể được thực hiện giữa doanh nghiệp và chủ nợ sau khi mở thủ tục phá sản đối với các hợp đồng được xác lập trước khi có quyết định mở thủ tục phá sản. Tuy nhiên, khi thực hiện bù trừ nghĩa vụ, các bên phải được sự đồng ý của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Bù trừ nghĩa vụ được thực hiện theo phương pháp sau:

  • Trường hợp các bên có nghĩa vụ về tài sản tương đương với nhau thì không phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhau và nghĩa vụ được xem là chấm dứt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
  • Trường hợp các bên có nghĩa vụ về tài sản không tương đương với nhau mà phần chênh lệch giá trị tài sản lớn hơn thuộc về doanh nghiệp, hợp tác xã thì bên giao kết hợp đồng với doanh nghiệp, hợp tác xã phải thanh toán phần giá trị tài sản chênh lệch để gộp vào khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
  • Trường hợp các bên có nghĩa vụ về tài sản không tương đương với nhau mà phần chênh lệch giá trị tài sản lớn hơn thuộc về bên giao kết hợp đồng với doanh nghiệp, hợp tác xã thì bên giao kết hợp đồng với doanh nghiệp, hợp tác xã trở thành chủ nợ không có bảo đảm đối với phần giá trị tài sản chênh lệch.

(Theo Điều 63 Luật Phá sản 2014)


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời