Chủ thể có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Thủ tục phá sản chỉ được tiến hành khi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ và Tòa án nhận được biên lai nộp lệ phí, tạm ứng chi phí phá sản.Vậy chủ thể nào phải nộp đơn yêu cầu khi Doanh nghiệp lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán?

Phá sản
Phá sản

Pháp luật phá sản quy định về các chủ thể có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tại Điều 5 của Luật Phá sản 2014 như sau:

Điều 5. Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

1. Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

2. Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

4. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.

6. Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán.”

Người có quyền nộp đơn ở đây được hiểu là những cá nhân, tổ chức có nguy cơ bị thiệt hại trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản, gồm 2 nhóm chính là:

Thứ nhất, nhóm các chủ nợ gồm chủ nợ không có bảo đảm và chủ nợ có đảm bảo một phần. Là những chủ thể mà doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản có những khoản nợ không được đảm bảo bằng tài sản hoặc có đảm bảo nhưng giá trị của tài sản đảm bảo thấp hơn giá trị của khoản nợ.

Ở nhóm này không bao gồm chủ nợ có đảm bảo bởi vì khoản nợ của nhóm chủ thể này đã được bảo đảm bằng tài sản của công ty, rủi ro sẽ ít hoặc hầu như không có đối với nhóm này.

Thứ hai, nhóm người lao động, công đoàn đại diện cho người lao động. Trong quan hệ giữa doanh nghiệp với người lao động, người lao động bao giờ cũng ở vị trí yếu thế, lệ thuộc vào người sử dụng lao động. Khi doanh nghiệp phá sản, người lao động sẽ bị mất việc làm ảnh hưởng đến đời sống. Do đó, người lao động được quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản để bảo vệ quyền lợi của mình.

 Những chủ thể có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bao gồm nhóm người đứng đầu doanh nghiệp, cổ đông có đủ điều kiện và thành viên của doanh nghiệp. Đây là những chủ thể có trách nhiệm quản lý công ty, nắm rõ đặc điểm và tình hình tài chính của công ty do đó có trách nhiệm phải nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

 Tuy nhiên, trên thực tế rất khó để hiểu nắm bắt trường hợp nào doanh nghiệp thực sự lâm vào mất khả năng thanh toán bởi vì trong nền kinh tế thị trường các hoạt động kinh doanh đòi hỏi vốn lớn và quá trình luân chuyển lâu dài.

 Do đó, không phải trường hợp nào doanh nghiệp nào mất khả năng thanh toán cũng đồng nghĩa với có nguy cơ phá sản.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời