Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ.

Hội nghị chủ nợ là cuộc họp do Thẩm phán triệu tập và chủ trì với sự tham gia của các chủ nợ và những người có quyền và lợi ích liên quan. Việc tiến hành Hội nghị đóng vai trò rất quan trọng trong thủ tục giải quyết phá sản, bởi vì Hội nghị là nơi quyết định số phận của doanh nghiệp: phá sản hay được áp dụng biện pháp phục hồi kinh doanh.

Hội nghị chủ nợ
Hội nghị chủ nợ

Hội nghị chủ nợ được tiến hành một cách hợp lệ nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

– Có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm. Chủ nợ không tham gia Hội nghị nhưng có ý kiến bằng văn bản gửi cho Thẩm phán trước ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ, trong đó ghi rõ ý kiến về những nội dung quy định tại khoản 1 Điều 83 của Luật phá sản thì được coi như chủ nợ tham gia Hội nghị.

Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được phân công giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải tham gia Hội nghị.

Trong trường hợp Hội nghị chủ nợ không đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, Hội nghị chủ nợ sẽ bị hoãn và được Thẩm phán triệu tập lại trong thời hạn 30 ngày. Nếu như lần triệu tập lại của Hội nghị chủ nợ vẫn không đáp ứng đủ điều kiện thì Thẩm phán lập biên bản và quyết định tuyên bố phá sản.

(Theo Điều 79, Điều 80 Luật phá sản 2014)


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời