Phá sản và giao dịch bị vô hiệu.

Khi tiến hành thủ tục phá sản, để ngăn chặn những hành vi của doanh nghiệp nhằm mục đích tẩu tán tài sản, ưu tiên trả nợ cho một chủ nợ,… Luật phá sản 2014 đã quy định về những trường hợp mà giao dịch bị coi là vô hiệu và trao cho quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trách nhiệm giám sát và kịp thời phát hiện những hành vi đó để báo cáo cho Tòa án nhân dân xử lý.

Giao dịch nào bị coi là vô hiệu khi tiến hành thủ tục phá sản?
Giao dịch nào bị coi là vô hiệu khi tiến hành thủ tục phá sản?

Những hành vi bị coi là vô hiệu được quy định tại Điều 59 như sau:

Giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện trong thời gian 06 tháng trước ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản không theo giá thị trường;
 • Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Thanh toán hoặc bù trừ có lợi cho một chủ nợ đối với khoản nợ chưa đến hạn hoặc với số tiền lớn hơn khoản nợ đến hạn;
 • Tặng cho tài sản;
 • Giao dịch ngoài mục đích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Giao dịch khác với mục đích tẩu tán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.
 • Giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán nêu trên được thực hiện với những người liên quan trong thời gian 18 tháng trước ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản thì bị coi là vô hiệu.

Những người liên quan được hiểu theo Luật Phá sản bao gồm:

 • Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đối với công ty con; 
 • Công ty con đối với công ty mẹ; doanh nghiệp do hợp tác xã thành lập đối với hợp tác xã;
 • Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định của cơ quan quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã đối với hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã đó;
 • Người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã đối với doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
 • Nhóm người thoả thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty…

CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời