Phá sản doanh nghiệp theo thủ tục rút gọn được tiến hành như thế nào?

Thông thường, thủ tục phá sản được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu

Bước 2: Thụ lý đơn yêu cầu

Bước 3: Mở thủ tục phá sản

Bước 4: Hội nghị chủ nợ

Bước 5: Phục hồi doanh nghiệp

Bước 6: Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

Bước 7: Thi hành Quyết định

Phá sản theo thủ tục rút gọn
Thủ tục rút gọn

Tuy nhiên, Tòa án sẽ tiến hành giải quyết theo thủ tục rút gọn trong những trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí, tạm ứng chi phí;

Trường hợp 2: Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tài sản để thanh toán các chi phí.

Khác với thủ tục bình thường, thủ tục phá sản rút gọn được Luật phá sản 2014 quy định nhằm tránh rườm rà, mất thời gian khi Tòa án nhận thấy doanh nghiệp đã không còn tiền hay tài sản thanh toán các chi phí.

Theo đó, thủ tục phá sản chỉ gồm 3 bước như sau:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu

Các chủ thể có quyền và nghĩa vụ nộp đơn được quy định theo Điều 5 Luật.

Bước 2: Tòa án thụ lý đơn yêu cầu và xem xét về tình trạng của doanh nghiệp

Sau khi thụ lý đơn yêu cầu, Tòa án nhân dân xem xét doanh nghiệp mất khả năng thanh toán có thuộc một trong hai trường hợp giải quyết theo thủ tục rút gọn hay không. Trường hợp Tòa án nhân dân xét thấy doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc một trong hai trường hợp nêu thì Tòa án nhân dân thông báo cho người tham gia thủ tục phá sản biết về việc Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn.

Bước 3: Tuyên bố phá sản

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án nhân dân thông báo cho người tham gia biết, Tòa án nhân dân xem xét, tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản ngay hoặc tiếp tục giải quyết theo thủ tục thông thường và thông báo cho người tham gia thủ tục biết.

Lưu ý: Trường hợp Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo trường hợp 2 nêu trên thì người nộp đơn không được hoàn lại lệ phí, tiền tạm ứng chi phí đã nộp.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 1900 2525 03 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời