Phá sản và quyền nộp đơn của chủ nợ

Cũng như pháp luật Phá sản của các nước khác trên thế giới, Luật Phá sản của Việt Nam quan tâm trước hết đến quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của các chủ nợ, của người lao động và của doanh nghiệp, HTX lâm vào tình trạng phá sản.

Phá sản và quyền nộp đơn của chủ nợ

Luật Phá sản 2014 chỉ dành quyền nộp đơn yêu cầu cho các chủ nợ không có bảo đảm (khoản nợ không được bảo đảm bằng một phần tài sản của doanh nghiệp) và chủ nợ có bảo đảm một phần (khoản nợ được đảm bảo bằng tài sản của doanh nghiệp) mà không cho phép chủ nợ có bảo đảm (khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp) nộp đơn yêu cầu.

Quy định này là tạo điều kiện cho các chủ nợ không có sự bảo đảm và chủ nợ có bảo đảm một phần có cơ hội lựa chọn một thủ tục thích hợp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi doanh nghiệp, HTX lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Còn đối với các chủ nợ có bảo đảm thì luôn được ưu tiên thanh toán bằng tài sản bảo đảm của doanh nghiệp, HTX hoặc người thứ ba nên việc quy định quyền nộp đơn yêu cầu là không cần thiết.

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung sau:

  • Ngày, tháng, năm;
  • Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;
  • Tên, địa chỉ người làm đơn;
  • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;
  • Khoản nợ đến hạn;
  • Kèm theo đơn phải có chứng cứ để chứng minh khoản nọ đến hạn.
  • Trường hợp có đề xuất chỉ định quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải ghi rõ tên, địa chỉ của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản.

CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời