Thủ tục phá sản-Quyền và nghĩa vụ của người tham gia.

 Người tham gia thủ tục phá sản gồm có chủ nợ; người lao động; doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; cổ đông, nhóm cổ đông; thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã; người mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã và những người khác có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong quá trình giải quyết phá sản.

Quyền và nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản
Quyền và nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản

Điều 18 Luật phá sản 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản như sau:

– Thực hiện theo yêu cầu của Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và cơ quan thi hành án dân sự: Phải có mặt theo yêu cầu trong quá trình giải quyết phá sản; Tham gia vào việc quản lý, thanh lý tài sản theo yêu cầu.

– Cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc giải quyết phá sản; Được biết và ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do người tham gia thủ tục phá sản khác xuất trình hoặc do Thẩm phán thu thập.

– Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

– Tham gia Hội nghị chủ nợ.

– Đưa ra các đề nghị: Đề nghị Thẩm phán quyết định kiểm toán doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; đề nghị Thẩm phán triệu tập người làm chứng; Đề nghị áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời; Đề nghị thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Đề nghị Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bổ sung chủ nợ, người mắc nợ vào danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ; Đề nghị xem xét lại quyết định của Tòa án nhân dân.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 1900 2525 03 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời