Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

thủ tục phá sản

Theo khoản 1 Điều 35 Luật phá sản quy định thì Tòa án nhân dân quyết định trả lại đơn yêu cầu trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, người nộp đơn không có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

Thứ hai, người nộp đơn không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra thông báo sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

Thứ ba, Tòa án nhân dân khác đã mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;

Thứ tư, người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản rút đơn yêu cầu theo quy định của Luật phá sản;

Thứ năm, người nộp đơn không nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản (trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản).

Quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân phải nêu rõ lý do trả lại đơn. Tòa án nhân dân có trách nhiệm gửi quyết định này cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời