Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh trong phá sản

Phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản là giải pháp duy nhất và cuối cùng quyết định doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ tiếp tục phát triển hay bị xóa tên.

Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh trong phá sản

Xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết có nội dung áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh và gửi cho Thẩm phán, chủ nợ, Quản tài viên.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án, Quản tài viên gửi ý kiến cho doanh nghiệp, hợp tác xã để hoàn thiện và có trách nhiệm báo cáo cho Thẩm phán

(Điều 87 Luật Phá sản năm 2014)

Điều kiện tiến hành và thông qua cho thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh phải đại diện cho ít nhất 51% số nợ không có bảo đảm, trong trường hợp chủ nợ không tham gia Hội nghị chủ nợ nhưng có ý kiến bằng văn bản gửi cho Thẩm phán trước ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ và ghi rõ ý kiến của mình thì được coi là tham gia Hội nghị.

Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh khi được quá nửa tổng số chủ nợ không có bảo đảm có mặt và đại diện cho từ 65% tổng số nợ không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành.

(Điều 90, 91 Luật Phá sản năm 2014)

Thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Thời hạn thực hiện phương án sẽ được thực hiện theo Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ. Trường hợp Hội nghị chủ nợ không xác định được thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh thì thời hạn thực hiện là không quá 03 năm kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

(Điều 89 Luật Phá sản năm 2014)

Giám sát thực hiện phương án phục hồi kinh doanh

Sau khi Thẩm phán ra quyết định công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, Quản tài viên , chủ nợ giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Sáu tháng một lần, doanh nghiệp phải lập báo cáo về tình hình thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh cho Quản tài viên. Quản tài viên có trách nhiệm báo cáo Thẩm phán và thông báo cho chủ nợ.

(Điều 93 Luật Phá sản năm 2014)

Đình chỉ và hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Thẩm phán ra quyết định đình chỉ nếu thuộc một trong các trường hợp:

  • Doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện xong phương án;
  • Doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện được phương án;
  • Hết thời hạn thực hiện nhưng doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn mất khả năng thanh toán

Trong trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện xong phương án thì doanh nghiệp không còn mất khả năng thanh toán và Tòa án ra văn bản chấm dứt quyền và nghĩa vụ của Quản tài viên.

Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện được hoặc đã quá thời gian thực hiện, thì Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

(Điều 95, Điều 96 Luật Phá sản năm 2014)


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hottline: 1900 252 503 (nhánh số 3)

Điện thoại: 0911 945 499

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời